Select Page

Eiendoms-forvaltning

Vi forvalter 500 000 kvadratmeter næringseiendom over hele Norge.

Administrativ forvaltning

Lister Forvaltning tar vare på og optimaliserer din eiendomsportefølje på best mulig vis. Gjennom fremtidsrettet tankegang utvikler Lister Forvaltning konkurransedyktige utleieeiendommer i alle kategorier.

VI UTFØRER:

• Administrasjon og daglig ledelse av eiendomsselskapet.
• Strategi, utvikling og finansiering.
• Alt innen styrearbeid, herunder innkallinger, gjennomføring og referater m. v. til styremøter og generalforsamlinger.
• Oppfølging av leietakere på eiendommen.
Gjennom gode rutiner og bevissthet rundt kostnadsnivå utvikler Lister Forvaltning eiendommens verdi.

Leietaker- og økonomisk forvaltning

Lister Forvaltning benytter ledende forvaltnings- og regnskapssystemer for den økonomiske forvaltningen.

VI UTFØRER:

• Utleie og reutleie av lokaler.
• Fakturering av husleie mv.
• Oppfølgning av garantier.
• Godkjenning og postering av leverandørfakturaer.
• Leieoversikter, “rentroll”.
• Administrasjon og oppfølgning ved oppkjøp og salg av eiendommen.
• Rådgivning og oppfølgning av bankforbindelser.
• Rådgivning og oppfølging ved oppkjøp og salg av eiendommen.
• Finansiell rådgivning og rapportering.
Gjennom tett dialog med regnskapsfører og etablerte rutiner sikrer Lister Forvaltning god økonomisk forvaltning av eiendommen.

Teknisk forvaltning

Lister Forvaltning bruker ledende forvaltning, drifts-og vedlikeholdssystemer for opprettholdelse og videreutvikling av eiendommens tekniske standard.

VI UTFØRER:

• Oppfølging av gårdeieransvaret ihht gjeldende regler (f.eks. brannstrategi)
• Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner
• Inngåelse av service- og driftsavtaler
• Energiovervåkning og besparende tiltak
• Avvikshåndtering
• Rapportering
Gjennom god dialog og opplæring av driftspersonell på eiendommen, sikrer Lister Forvaltning riktig nivå på eiendommens tekniske standard.

Driftstjenester

Lister Forvaltning benytter som regel lokale selskaper for å sikre godt kvalifiserte driftstjenester på eiendommen.

Gjennom god dialog og opplæring av driftspersonale sikrer en god daglig drift av eiendommen og fornøyde leietakere. Driftstjenester som utføres avtales i hvert enkelt tilfelle og omfatter som regel daglig ivaretakelse og tilsyn av eiendommen.

Utvikling

Lister Forvaltning analyserer eiendommens utviklingsmuligheter i forhold til etterspørsel i et langsiktig perspektiv.

VI UTFØRER:

  • Mulighetsstudier
  • Ledelse av reguleringsprosesser
  • Innhenting entreprisetilbud
  • Oppfølgning i byggefasen

Om Lister Forvaltning

Vi forvalter 500 000 kvadratmeter næringseiendom over hele Norge.

Våre verdier er langsiktig, samarbeidsvillig og ærlig.

Lister Forvaltning tar miljøet på alvor. Vi har følgende satsingsområder. Energi, redusere utslipp av klimagasser, avfallshåndtering, vann, arbeidsmarkedskriminalitet, verdibevarende drift- og vedlikehold.

Kontakt oss

917 69 680

post@listerforvaltning.no

Midlertidig besøksadresse:
Dronning Mauds gate 1
0250 Oslo, Norway
Lister Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 1
0250 Oslo, Norway