Select Page

Eiendoms-forvaltning

Vi forvalter 500 000 kvadratmeter næringseiendom over hele Norge.

Lister er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Administrativ forvaltning

Lister Forvaltning tar vare på og optimaliserer din eiendomsportefølje på best mulig vis. Gjennom fremtidsrettet tankegang utvikler Lister Forvaltning konkurransedyktige utleieeiendommer i alle kategorier.

VI UTFØRER:

• Administrasjon og daglig ledelse av eiendomsselskapet.
• Strategi, utvikling og finansiering.
• Alt innen styrearbeid, herunder innkallinger, gjennomføring og referater m. v. til styremøter og generalforsamlinger.
• Oppfølging av leietakere på eiendommen.
Gjennom gode rutiner og bevissthet rundt kostnadsnivå utvikler Lister Forvaltning eiendommens verdi.

Leietaker- og økonomisk forvaltning

Lister Forvaltning benytter ledende forvaltnings- og regnskapssystemer for den økonomiske forvaltningen.

VI UTFØRER:

• Utleie og reutleie av lokaler.
• Fakturering av husleie mv.
• Oppfølgning av garantier.
• Godkjenning og postering av leverandørfakturaer.
• Leieoversikter, “rentroll”.
• Administrasjon og oppfølgning ved oppkjøp og salg av eiendommen.
• Rådgivning og oppfølgning av bankforbindelser.
• Rådgivning og oppfølging ved oppkjøp og salg av eiendommen.
• Finansiell rådgivning og rapportering.
Gjennom tett dialog med regnskapsfører og etablerte rutiner sikrer Lister Forvaltning god økonomisk forvaltning av eiendommen.

Teknisk forvaltning

Lister Forvaltning bruker ledende forvaltning, drifts-og vedlikeholdssystemer for opprettholdelse og videreutvikling av eiendommens tekniske standard.

VI UTFØRER:

• Oppfølging av gårdeieransvaret ihht gjeldende regler (f.eks. brannstrategi)
• Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner
• Inngåelse av service- og driftsavtaler
• Energiovervåkning og besparende tiltak
• Avvikshåndtering
• Rapportering
Gjennom god dialog og opplæring av driftspersonell på eiendommen, sikrer Lister Forvaltning riktig nivå på eiendommens tekniske standard.

Driftstjenester

Lister Forvaltning benytter som regel lokale selskaper for å sikre godt kvalifiserte driftstjenester på eiendommen.

Gjennom god dialog og opplæring av driftspersonale sikrer en god daglig drift av eiendommen og fornøyde leietakere. Driftstjenester som utføres avtales i hvert enkelt tilfelle og omfatter som regel daglig ivaretakelse og tilsyn av eiendommen.

Utvikling

Lister Forvaltning analyserer eiendommens utviklingsmuligheter i forhold til etterspørsel i et langsiktig perspektiv.

VI UTFØRER:

  • Mulighetsstudier
  • Ledelse av reguleringsprosesser
  • Innhenting entreprisetilbud
  • Oppfølgning i byggefasen

Om Lister Forvaltning

Lister forvalter 500 000 kvadratmeter næringseiendom over hele Norge.

Vi har kontorer i Kristiansand, Stavanger, Farsund, Tønsberg og Oslo

Våre verdier er langsiktig, samarbeidsvillig og ærlig.

 

Lister forvaltning jobber målrettet med kvalitet og miljø i tråd med kvalitetstyringssystemet ISO 9001:2015 og miljøstyringssystemet ISO 14001:2015. Se serfikat her

Vi har følgende satsningsområder:

Reduksjon av strømforbruk og klimagassutslipp i eiendommene i vår portefølje

Legge til rette for verdibevarende drift- og vedlikehold

Bidra til å redusere arbeidsmarkedskriminalitet

Øke avfallsorteringsgraden i eiendommene i vår portefølje

Kontakt oss

917 69 680

post@listerforvaltning.no

Lister Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 1
0250 Oslo, Norway